Web Content Display

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ducha Svätého Žehra

Farské oznamy

Od 22. októbra do 28. októbra 2018

 

Žehra

Beharovce

Granč-

Petrovce

Hodkovce

Dobrá Vôľa

Pondelok

Sv. Jána Pavla II.

spomienka

1800 K

+ Marián Orlovský

mesačná

 

 

 

 

Utorok

 

1800

+ Pavol a Jozef Leskovský

1800 K

+ rodičia Štofiloví, brat, sestra, švagor a Bohuš

 

 

Streda

 

1800 K

Za B. požehnanie pre dobrodincov

 

1800

Za rodinu Rímsku

 

 

Štvrtok

Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours v Spišskej Kapitule

sviatok

1800

+ rodičia Tkáčoví, Staňoví a Anna Jeníková

1800 K

Za zdravie a B. požehnanie pre rodiny Jána a Ľubomíra

 

 

 

Piatok

1800

+ Michal a Ondrej

 

 

1800 K

+ Žofia Dudová, rodičia a súrodenci

 

 

Sobota

 

730 K

+ Ján a Mária Škotko, starí rodičia a brat Jozef

730

Za zdravie a B. pomoc pre Waltra a Romana s rodinami

 

 

TRIDSIATA

NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

1030 K

+ Pavol Novák

mesačná

900

+ Mária Záhradníková

900 K

Za zdravie a B. požehnanie pre rod. Stanislava Forgáča

1030

+ Mária, Štefan a František

730

(Ž,G,B) Sv. spoveď v týždni podľa potreby pred sv. omšou.

(Ž,G,B,H) Dnes je misijná nedeľa. Pri svätých omšiach je celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

(Ž,G,B) Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.

(Ž) Z pohrebu + Márie Ozvaldovej príbuzní obetovali na kostol 50,- €. Novomanželia Puchalovci obetovali na kostol 50,- €. Pán Boh zaplať.

(G) Bohuznáma rodina obetovala na kostol 20,- € ako náhradu za upratovanie.

(Ž) V piatok bude sv. omša za účasti detí a mladých. Srdečne pozývame.

(Ž,G,B) Októbrové pobožnosti začínajú pol hodiny pred sv. omšou. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine. Podmienky: 1. štvrtina celého ruženca, čiže 5 desiatkov; 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách; 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Splniť treba aj zvyčajné podmienky – sv. spoveď a sv. prijímanie.

(Ž,G,B,H) V piatok o 1900 h. bude na fare stretnutie redakčnej rady farského časopisu Tešiteľ.

(Ž,G,B,H) V noci zo soboty na nedeľu sa mení čas. Hodiny posúvame o 1 hod. dozadu.